Huidige Projecten

 • Gebiedscoöperatie IJsseldelta

  Gebiedscoöperatie IJsseldelta

   

  De Gebiedscoöperatie  IJsseldelta is onlangs opgericht. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te zetten. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven uitmaken van het gebiedsproces in de IJsseldelta.  

   

  Tot en met het einde van 2015 zijn we in de IJsseldelta actief vanuit de rol van gebiedsmakelaar. In de periode vanaf 2009 tot en met nu hebben we in hoofdzaak onze bijdrage mogen leveren aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta en aan de implementatie en uitvoering van de Groene Blauwe Diensten. Het zijn bijzondere jaren geweest waarin we samen met het gebied hebben mogen werken aan de kwaliteiten van het landschap.

   

  Voorsorterend op een veranderende rol van de overheden en parallel daaraan het eind van het uitvoeringsprogramma heeft ´het gebied´ een proces in gang gezet om een vervolg te bewerkstellingen. Zo is er de afgelopen 1,5 jaar door een kopgroep hard gewerkt aan een nieuwe organisatie voor het gebied en verdienmodellen om te kunnen blijven investeren in gebiedsontwikkeling. Vanuit onze rol als gebiedsmakelaar hebben we dit proces van dichtbij mogen meemaken en is in september 2015 de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een feit geworden.

   

  De coöperatie kent een eigen bestuur en een gebiedsraad met op dit moment 21 gebiedspartijen. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 voort te zetten vanuit deze coöperatie. Jan-Olaf Tjabringa blijft zodoende als gebiedsmakelaar betrokken in het gebied. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven van nieuwe ontwikkelingen, van de goede samenwerking in het gebied en om te mogen blijven bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta.   

   

  Vanuit de Gebiedscoöperatie IJsseldelta mogen we uitvoering geven aan projecten rondom de agrarische sector, aan het versterken van toerisme & recreatie, aan investeringsopgaven om de kwaliteit van het landschap te waarborgen en meer. Het is een ondernemende opgave die we samen met de coöperatie met vol vertrouwen oppakken.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringa

   

  En kijk op www.indeijsseldelta.nl en www.gcijsseldelta.nl

   

  Opdrachtgever Gebiedscoöperatie IJsseldelta
  Uitvoering 2016 - heden

   

  Ga naar projecten >
 • Isala 0.5

   
  Door de eeuwen heen heeft de IJssel zich een dynamische rivier getoond. In vroegere perioden stroomde de IJssel nog vrijelijk door het landschap en verlegde hij met enige regelmaat zijn stroomgeul. Afgesneden bochten of oude rivierlopen bleven als meanders achter in het landschap.
   
  Tot op de dag van vandaag zijn een aantal meanders nog in het landschap te herkennen. Soms als een restgeul, een natte slenk of als een laagte in het landschap, terwijl in andere gevallen meanders alleen nog bekend zijn door afwijkende bodemlagen in de ondergrond.
   
  De Stichting IJsselhoeven heeft Cultuurland Advies gevraagd om al deze IJsselmeanders in het stroomgebied van de IJssel in kaart te brengen. Niet alleen de watervoerende meanders, maar ook diegene die aan de hand van afwijkende structuurelementen nog steeds herkenbaar zijn. Vaak vormen dit vergeten elementen die niet of nauwelijks worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming. En juist op dit gebied kunnen de meanders tal van aanknopingspunten bieden.
   
  Daarom zal Cultuurland Advies samenwerken met grondeigenaren en andere belanghebbende partijen om tot een integrale visie te komen. Een visie waarin doelen uit het ruimtelijke beleid worden verweven met de kansen die de oude IJsselmeanders bieden. Deze visie zal dienen als inspiratiebron voor beheerders, beleidsmakers en landschapsontwerpers. Aspecten uit deze visie zullen concreet worden gemaakt in een uitvoeringsprogramma die hoofdzakelijk gericht zal zijn op speerpunten als recreatie, natuur, kennis of beleidsdoeleinden.
   
  Het project is begin maart van start gegaan en zal voortduren tot juni. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Worst.   
   
  Opdrachtgever Stichting IJsselhoeven
  Uitvoering 2017
   

  Ga naar projecten >
 • Groene Loper IJsseldelta

  Groene Loper IJsseldelta 

   

  De Gebiedscoöperatie IJsseldelta start vanaf september 2016 met ‘Groene Loper IJsseldelta’. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn.

   

  De Groene Loper IJsseldelta is een sociaal instrument gericht op bewustwording,  participatie en creatieve initiatieven. Het is geïnspireerd op eerdere ‘Groene Loperprojecten’ in de Vechtdelta, Zwolle, Almelo en Deventer. Zo zijn in Zwolle diverse kleinschalige initiatieven tot stand gekomen, waaronder een speelhuisje van wilgentenen bij een school in Stadshagen, een insectenhotel en een ingezaaide berm met bloemenlint.

   
  De geografische uitgestrektheid en diversiteit van het gebied maakt de Groene Loper IJsseldelta bijzonder. Een goede samenwerking en organisatie met de dorpskernen, bedrijven en belangenbehartigers is daarom noodzakelijk. Die is geborgd dankzij de opgerichte Gebiedscoöperatie. Bij de uitvoering van het project zijn alle leden – op dit moment 26 gebiedspartijen - van de Gebiedscoöperatie uitgenodigd om actief deel te nemen aan de uitrol van het project in het hele gebied. Zo worden alle inwoners bereikt, met name de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland, Kampen.
   
  Cultuurland Advies voert het projectmanagement van het project uit, in opdracht van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De projectduur is tot eind 2017. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten van de Gebiedscoöperatie op www.gcijsseldelta.nl
   
  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa
   
  Opdrachtgever Gebiedscoöperatie IJsseldelta
  Uitvoering 2016 - heden

  Ga naar projecten >
 • Vertrouwenspersoon Kampereiland

  Vertrouwenspersoon Kampereiland 

   

  Op het Kampereiland gaat een proces van vrijwillige kavelruil van start. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil tot een succes te maken. Voor pachters die willen weten of kavelruil voor hen uitkomst kan bieden is een onafhankelijk vertrouwenspersoon ingeschakeld.  

   
  Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken, of die nadenken over uitbreiding of het afbouwen van activiteiten. Het voorkomt versnippering van landbouwgrond en biedt kansen om veldkavels dichter bij huis te betrekken. Dat bespaart veel tijd en voorkomt hoge transportkosten.
  Primaire aanleiding voor het kavelruilproces zijn de te nemen waterveiligheidsmaatregelen in het gebied. Dit gaat ten koste van landbouwgrond en kan investeringen in boerenbedrijven hinderen. Daarom willen de Stadserven, als eigenaar van het gebied, het waterschap en de gemeente Kampen agrarische structuurverbetering koppelen aan compensatie voor deze ingrepen.
   
  De kavelruil is gericht op versterking van het economische rendement voor iedereen. Waar mogelijk worden ook verbeteringen in de structuur van water en natuurgebieden meegenomen. De kavelruil vindt volledig op vrijwillige basis plaats. Om pachters de gelegenheid te geven om vrijuit en in volledige vertrouwelijkheid te kunnen praten over hun toekomstplannen en hun ruilbehoefte is Jan Olaf Tjabringa als vertrouwenspersoon aangesteld. Hij zal dit jaar via keukentafelgesprekken de wensen inventariseren, waarna in 2017 de daadwerkelijke verkavelingssessies van start kunnen gaan.
   
  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa 
   
  Opdrachtgever Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
  Uitvoering 2016 - heden

  Ga naar projecten >
 • Beleving en identiteit Zwarte Water en Vecht

   

  Beleving en Identiteit Zwarte Water en Vecht

   

  In het najaar van 2016 zijn bewoners van het gebied Zwarte Water en Vecht uitgenodigd om ‘hun verhaal’ over het gebied te delen. Welke plekken van betekenis zijn er? Dit kunnen plekken zijn met een historische gebeurtenis, een collectieve herinnering of bijvoorbeeld een huidige persoonlijke ervaring. Deze verhalen zijn samen met een historisch geografische analyse gebundeld in ‘het verhaal van Zwarte Water en Vecht’

   

  De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) is door de provincie Overijssel gevraagd om aan dit proces een vervolg te geven. De GCIJ vertegenwoordigt 27 gebiedspartijen die allen werken aan een vitaal en kwalitatief gebied. De partijen zijn te kenmerken als partijen die begaan zijn met het landschap, met de agrarische sector, met toerisme & recreatie, met natuur & milieu en de leefbaarheid in het gebied en specifiek in de kleinere kernen. Een door de GCIJ in te stellen werkgroep ‘Beleving Zwarte Water en Vecht’ kan hier praktisch handen en voeten aan geven.

   

  Het verhaal van het landschap gekoppeld aan recreatie & toerisme, lijkt op voorhand de meest logische en kansrijke combinatie te zijn. In een samen te stellen uitvoeringsprogramma zal deze combinatie dan ook het zwaartepunt krijgen. Kan het huidige aanbod versterkt worden en zijn er kansen om het aanbod uit te breiden? Uiteraard staan we tijdens de verkenning open voor andere invalshoeken/combinaties om het verhaal van het landschap in het gebied handen en voeten te geven. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen moet leiden tot het toewerken naar een aantal concrete projectvoorstellen die kunnen rekenen op draagvlak, van toegevoegde waarde zijn, gebiedseigen zijn en voor wat het beheer & onderhoud betreft langjarig geborgd kunnen worden.

   

  Cultuurland Advies mag in nauwe samenwerking met de werkgroep uitvoering geven aan dit project. Zowel projectleiding als inhoudelijke bijdragen op onderdelen vallen onder de werkzaamheden. Dit project staat in verband met de opgave Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. 

   

  Opdrachtgever Provincie Overijssel en Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
  Uitvoering augustus 2017 – juli 2018

   

  Ga naar projecten >
 • Heerde en Hattem

  Cultuurhistorische waardenkaart Heerde en Hattem

   

  De gemeenten Heerde en Hattem willen beiden voor hun gehele grondgebied een Cultuurhistorische Waardenkaart opstellen. Deze kaart zal de basis moeten gaan vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid.

   
  Cultuurland Advies gaat in de eerste helft van 2017 bezig met het maken van deze cultuurhistorische waardenkaart. Om de kaart te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen zoals historische kaarten, bodemkaarten, inventarisatie van historische monumenten en oude topografische kaarten om daarmee stads- en dorpsuitbreidingen inzichtelijk te maken. Uiteindelijk zullen er allerlei cultuurhistorische elementen uit verschillende perioden op de kaart terechtkomen. Denk daarbij aan historische houtwallen, oude dijkrelicten of bijvoorbeeld historische laanpatronen die karakteristiek zijn voor de landgoederenzone.    
   
  Het combineren van deze gegevens zal leiden tot een aantal kaarten die cultuurhistorische- en landschappelijke elementen weergeven van verschillende thema’s en uit diverse perioden. Als laatste zal er voor beide gemeenten een geïntegreerde digitaal raadpleegbare cultuurhistorische waardenkaart worden vervaardigd. Deze cultuurhistorische waardenkaart kan dienen als toetsingsmiddel voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Hattem en Heerde.
   
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Worst, projectleider. 
   
  Opdrachtgever Gemeenten Heerde en Hattem
  Uitvoering 2017

  Ga naar projecten >
 • Ontwikkelen kanoroute Wapenvelderbroek

  Ontwikkelen kanoroute Wapenvelderbroek

   
  Tussen Veessen en Wapenveld wordt een hoogwatergeul (HWG) aangelegd. De HWG heeft een grote inbreuk op het huidige beeld van het landschap. Om de inbreuk op het landschap te compenseren en de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economie een positieve impuls te geven, is een Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld opgesteld. Dit advies omvat 26 projecten, waaronder het realiseren van een kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering.
   
  Het project kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering voorziet in de versterking van de (watergebonden) dagrecreatie en uitbreiding van het kanoroutenetwerk op de Veluwe. Om dat te realiseren wordt, in samenwerking met de gemeente Heerde, het waterschap en de provincie, een kanoroute gerealiseerd met verbindingen tussen de Grote en Kleine Wetering en het Apeldoorns Kanaal. Cultuurland Advies is gevraagd de projectleiding van dit project op zich te nemen.
   
  De voorbereidingen voor de route zijn momenteel in volle gang. Het doel is om de route in september-oktober 2017 te realiseren, waarna de route voor het nieuwe seizoen 2018 volledig operationeel is. 
   
  Wilt u meer informatie over de kanoroute, neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa.

  Ga naar projecten >
 • Zwarte Water en Vecht

  Zwarte Water en Vecht

   

  De ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 voor het gebied Zwarte Water en Vecht gaat van start. De maatregelen richten zich op het inrichten van landbouwgrond voor natuurdoelstellingen door de verbetering van de waterhuishouding en het stoppen met bemesting. De herinrichtingmaatregelen zullen zoveel als mogelijk gekoppeld worden aan agrarische structuurverbetering. Het is zoeken naar een zorgvuldige balans tussen economie en ecologie.

   

  In  nauwe samenwerking met Klaas van der Wal (als vertrouwenspersoon) gaan we als ondersteuner van hem het gebied in om de wensen en ambities van grondeigenaren in beeld te brengen. Specifieke agrarische kennis bundelen we met kennis over gebiedsprocessen. De input die wij leveren vormt een belangrijke stap in het gebiedsproces voor de latere planuitwerking. De gesprekken worden in de 1e helft van 2016 gevoerd en gaan deze maand van start.

   

  Na onze jarenlange inzet voor het Nationaal Landschap IJsseldelta,  aangevuld met de Groene en Blauwe Diensten, wordt onze opgebouwde gebiedskennis nu benut voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000. De insteek van dit gebiedsproces is helder. De natuuropgave ligt er en stellen we niet ter discussie aan tafel. Wel ligt de weg open om te ontdekken welke vormen van agrarische structuurverbetering mogelijk is per individueel bedrijf. Door hier oog voor te hebben, wordt het in brede zin een ontwikkelopgave voor zowel economie als ecologie.  

   

  Download hier de nieuwsbrieven over dit project 

   

  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa.

   

  Opdrachtgever Provincie Overijssel
  Uitvoering 2016 - heden

   

  Ga naar projecten >

Volg ons:

Twitter LinkedIn

Nieuws

Nieuws

Steeds meer mensen weten ons te vinden met een opdracht voor het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen. Zo ontvingen we afgelopen week 2 opdrachten voor het begeleiden van een functiewijziging.  Lees meer

Begin 2017 mochten we onze bijdrage leveren aan de biografie van het IJsselmeer. Deze week wordt op donderdag 2 november de IJsselmeerbiografie gepresenteerd op het Deltacongres in Leeuwarden.  Lees meer

Twitter

Opdrachtgevers

Wij werken voor o.a.:

Stichting IJsselhoeven 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

Cultuurcompagnie / NMF Erfgoedadvies

Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta

Gebiedscooperatie IJsseldelta 

Stichting Recreatie Wapenveld 

Stichting Waterrijke Veluwe

Provincie Gelderland

Provincie Overijssel

Gemeente Heerde

Gemeente Hattem

Gemeente Kampen

Gemeente Sudwest Fryslan

Particulieren