Huidige Projecten

 • Verbreding activiteiten kasteel Vosbergen

  Verbreding activiteiten kasteel Vosbergen, Heerde

   

  Het huis Vosbergen behoort tot het landgoed Vosbergen, gelegen ten noordoosten van Heerde. Het karakteristieke kasteel is waarschijnlijk in de zestiende eeuw uit een spijker, een stenen voorraadschuur, voortgekomen. Vosbergen bestond uit één ruimte met een verdieping die in 1623 werd uitgebreid blijkens muurankers. Het gebouw staat nu uit vier kwarten waarvan het noordoostelijke waarschijnlijk het oorspronkelijke deel is. Sinds die tijd zijn er geen grote veranderen meer geweest waardoor het huis nu nog buitengewoon authentiek is.

   
  Kasteel Vosbergen is uiteraard bekend binnen de gemeente Heerde en daarbuiten, maar het benutten van de kracht van het kasteel en landgoed staat nog in de kinderschoenen. Het is de wens van de eigenaren om meer te doen met deze prachtige plek door de poort en deuren letterlijk te openen voor onder andere diners, zakelijke evenementen en bruiloften. Cultuurland Advies is gevraagd om deze mogelijkheden voor een verbreding van activiteiten te realiseren middels een ruimtelijke onderbouwing en het verdere ruimtelijke planproces.
   
  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa 

  Ga naar projecten >
 • Verkenning functionaliteit sprengenbeken

  Verkenning functionaliteit sprengenbeken

   

  Sprengenbeken zijn een bijzonder cultuurhistorisch verschijnsel, dat in Europa nagenoeg alleen op de Veluwe voorkomt. De verwevenheid tussen sprengenbeken en het handelen van de mens was immers enorm groot. Zonder menselijke ingrepen was dit cultuurlandschap niet ontstaan en met de sprengenbeken zijn op de Veluwe nieuwe economische impulsen ontstaan. Naast deze cultuurhistorische waarden hebben sprengenbeken op zichzelf, maar ook het sprengenbekenlandschap als geheel, een hoge landschappelijke, belevings- en ecologische waarde.


  Uit een analyse van de Bekenstichting blijkt echter dat bij beleid en beheer van sprengenbeken de nadruk sterk ligt op de ecologie. De opgaven rond ecologie zijn beleidsmatig (Provincie, KRW, N2000) gedefinieerd, hier liggen dus primaire opgaven. Doordat dergelijke beleidsopgaven ontbreken bij erfgoed, zijn deze nooit geoperationaliseerd. Toch wordt in veel gevallen erkend dat ecologie en erfgoedwaarden goed te combineren zijn en elkaar kunnen versterken. Hier ligt nog een uitdaging.
  In opdracht van de Stichting tot Behoud van de Sprengen en Beken voeren wij een verkenning uit om in beeld te brengen welke hedendaagse en toekomstige functies de beekstelsels of delen ervan kunnen vervullen, zodat instandhouding om meerdere redenen voor de hand ligt en het beheer & onderhoud gerichter plaats kan vinden.

   

  Deze verkenning onderzoekt de hedendaagse en toekomstige functies, brengt de samenhang met de cultuurhistorische waarden in kaart en levert per bekenstelsel een afwegingskader op basis waarin beleids- en beheerkeuzen worden gemaakt en op concrete beken(stelsels) kunnen worden toegepast. Ook wordt uitgewerkt wat er aan beheer en onderhoud moet worden aangepast om de kenmerkende cultuurhistorische eigenschappen van sprengenbeken in stand te houden.


  Heeft u vragen over het project? Neem dan
  contact op met Jan-Olaf Tjabringa.

   

  Ga naar projecten >
 • Landschapsbiografie Súdwesthoeke

   

  Voor de gemeente De Fryske Marren, de gemeente Súdwest-Fryslân en de stichting Mar en Klif bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân werkt Cultuurland Advies momenteel aan een Landschapsbiografie van de Friese Súdwesthoeke. Dit gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschapstypen, waaronder het stuwwallenlandschap in Gaasterland, de IJsselmeerkust van Makkum tot Lemmer, de kleizone met de wel bekende terpen en het veengebied van de Friese Meren. Ieder landschapstype kent een eigen ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische elementen die van grote waarde zijn voor de beleving van het landschap in de Súdwesthoeke.

   

  In het kader van de landschapsbiografie worden de waardevolle cultuurhistorische elementen in het buitengebied van beide gemeentes en het Nationale Landschap op regionaal niveau geïnventariseerd en in kaart gebracht. De landschapsbiografie van de Súdwesthoeke vormt een aanvulling op de reeds bestaande Cultuurhistorische kaart van Fryslân en sluit aan bij de door de provincie Fryslân uitgegeven “Wordingsgeschiedenis van Fryslân”.

   

  Met deze inventarisatie en landschapsbiografie wordt de basis gelegd voor het ruimtelijk beleid en het “beter vertellen” van de historie van dit gebied. De landschapsbiografie van de Súdwesthoeke zal samen met de bijbehorende waardering van de landschappelijke en cultuurhistorische elementen de basis vormen voor nieuwe omgevingsplannen en een nog op te stellen Landschapsontwikkelingsplan.

   

  Meer informatie Dennis Worst  

  Ga naar projecten >
 • Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050

  Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050

   
  In opdracht van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta mogen wij werken aan het project ‘Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050’. De aanleiding is dat de GCIJ samen met betrokken gebiedspartijen wil overgaan tot actie, omdat ook de GCIJ de urgentie van klimaatverandering onderschrijft en inziet.
   
  De opgave rondom duurzaamheid & energie is dermate groot, dat de GCIJ dit zeker niet alleen kan en moet oppakken. Het overstijgt individuele belangen, waardoor een gebiedsaanpak niet meer dan logisch lijkt. Samen met overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van onze negatieve bijdrage aan klimaatverandering.
  In de Ondernemerskring Genemuiden, Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel en vanuit het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’ heeft de GCIJ partners gevonden die met de inbreng van kennis en kunde waardevolle samenwerkingspartners zullen zijn. Samen met hen is het project Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050 geformuleerd. 
   
  De doelstelling van het project kan als volgt geformuleerd worden: De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil vanuit onderzoek en ontwerp van het landschap, het ontwerp van techniek en het doorrekenen van economie, bewoners en bedrijven van het gebied bewust laten worden en activeren om samen tot uitvoering te komen, zodat de bestaande identiteit van het gebied versterkt wordt en een nieuwe duurzame economie aan het landschap toegevoegd wordt.
   
  In dit project staan dan ook drie componenten centraal. Het gaat om het landschap als basis, de mensen en bedrijven die er wonen en gevestigd zijn en de techniek die toegepast kan worden ten aanzien van duurzaamheid & energie. Het is een uitdagende mix waarin wij vanuit Cultuurland Advies het projectleiderschap over mogen voeren. In de 1e helft van 2019 verwachten wij de Marsroute op te kunnen leveren, met als gevolg enkele concrete projecten die als gebied uitgevoerd kunnen worden.
   
  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa.    

  Ga naar projecten >
 • Cultuurhistorisch onderzoek Natura 2000-gebied Aamsveen

   
  Langs de Nederlands-Duitse grens ligt in de nabijheid van Enschede een bijzonder hoogveengebied: het Aamsveen. Het natuurgebied is eigendom van Landschap Overijssel en heeft vanwege de specifieke vegetatietypen van onder andere het hoogveen een Natura 2000 status gekregen. In het kader van het Natura 2000 proces is Landschap Overijssel gestart met een onderzoeksfase om helder te krijgen welke maatregelen getroffen moeten worden om het kwetsbare gebied weerbaar te maken voor de toekomst.   
   
  Een onderdeel van de onderzoeksfase vormt het in kaart brengen van waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Landschap Overijssel heeft Cultuurland Advies gevraagd onderzoek te doen naar de nog aanwezige en verdwenen cultuurhistorische elementen in het Aamsveen. Daarbij wordt het historisch cultuurlandschap uiteengezet en zullen alle cultuurhistorische elementen gewaardeerd worden. 
   
  Om een compleet verhaal te vertellen wordt bij de inventarisatie en waardering ook over de grenzen van het Aamsveen heen gekeken. Historische wegen, houtwallen of beken stoppen immers niet bij de eigendoms- of landsgrens. Aan de hand van de inventarisatie en waardering wordt een makkelijk leesbaar rapport opgemaakt waarin ook de ontstaans- en de landschapsgeschiedenis van het gebied uiteen wordt gezet. 
   
  Onderschrift foto: Op de foto een gerestaureerde kluunplaats. Een CH-relict met een vloer van keisteentjes waarop vroeg veenbagger werd gestort. In het midden stond een paal waaraan een paard was vastgebonden. Deze stampte het veen samen waardoor uit de veenbagger uiteindelijk turfjes gewonnen konden worden.

  Meer informatie: Dennis Worst

  Ga naar projecten >
 • Vertrouwenspersoon Zwarte Water en Vecht

  Vertrouwenspersoon Zwarte Water en Vecht

   

  De ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 voor het gebied Zwarte Water en Vecht gaat van start. De maatregelen richten zich op het inrichten van landbouwgrond voor natuurdoelstellingen door de verbetering van de waterhuishouding en het stoppen met bemesting. De herinrichtingmaatregelen zullen zoveel als mogelijk gekoppeld worden aan agrarische structuurverbetering. Het is zoeken naar een zorgvuldige balans tussen economie en ecologie.

   

  In  nauwe samenwerking met Klaas van der Wal (als vertrouwenspersoon) gaan we als ondersteuner van hem het gebied in om de wensen en ambities van grondeigenaren in beeld te brengen. Specifieke agrarische kennis bundelen we met kennis over gebiedsprocessen. De input die wij leveren vormt een belangrijke stap in het gebiedsproces voor de latere planuitwerking. De gesprekken worden in de 1e helft van 2016 gevoerd en gaan deze maand van start.

   

  Na onze jarenlange inzet voor het Nationaal Landschap IJsseldelta,  aangevuld met de Groene en Blauwe Diensten, wordt onze opgebouwde gebiedskennis nu benut voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000. De insteek van dit gebiedsproces is helder. De natuuropgave ligt er en stellen we niet ter discussie aan tafel. Wel ligt de weg open om te ontdekken welke vormen van agrarische structuurverbetering mogelijk is per individueel bedrijf. Door hier oog voor te hebben, wordt het in brede zin een ontwikkelopgave voor zowel economie als ecologie.  

   

  Download hier de nieuwsbrieven over dit project 

   

  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa.

   

  Opdrachtgever Provincie Overijssel
  Uitvoering 2016 - heden

   

  Ga naar projecten >
 • Vertrouwenspersoon Kampereiland

  Vertrouwenspersoon Kampereiland 

   

  Op het Kampereiland gaat een proces van vrijwillige kavelruil van start. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil tot een succes te maken. Voor pachters die willen weten of kavelruil voor hen uitkomst kan bieden is een onafhankelijk vertrouwenspersoon ingeschakeld.  
   
  Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken, of die nadenken over uitbreiding of het afbouwen van activiteiten. Het voorkomt versnippering van landbouwgrond en biedt kansen om veldkavels dichter bij huis te betrekken. Dat bespaart veel tijd en voorkomt hoge transportkosten.
  Primaire aanleiding voor het kavelruilproces zijn de te nemen waterveiligheidsmaatregelen in het gebied. Dit gaat ten koste van landbouwgrond en kan investeringen in boerenbedrijven hinderen. Daarom willen de Stadserven, als eigenaar van het gebied, het waterschap en de gemeente Kampen agrarische structuurverbetering koppelen aan compensatie voor deze ingrepen.
   
  De kavelruil is gericht op versterking van het economische rendement voor iedereen. Waar mogelijk worden ook verbeteringen in de structuur van water en natuurgebieden meegenomen. De kavelruil vindt volledig op vrijwillige basis plaats. Om pachters de gelegenheid te geven om vrijuit en in volledige vertrouwelijkheid te kunnen praten over hun toekomstplannen en hun ruilbehoefte is Jan Olaf Tjabringa als vertrouwenspersoon aangesteld. Hij zal dit jaar via keukentafelgesprekken de wensen inventariseren, waarna in 2017 de daadwerkelijke verkavelingssessies van start kunnen gaan.
   

  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa  

   

  Opdrachtgever
  Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
  Uitvoering
  2016 - heden
   

  Ga naar projecten >
 • Beleving en identiteit Zwarte Water en Vecht

   

  Beleving en Identiteit Zwarte Water en Vecht

  In het najaar van 2016 zijn bewoners van het gebied Zwarte Water en Vecht uitgenodigd om ‘hun verhaal’ over het gebied te delen. Welke plekken van betekenis zijn er? Dit kunnen plekken zijn met een historische gebeurtenis, een collectieve herinnering of bijvoorbeeld een huidige persoonlijke ervaring. Deze verhalen zijn samen met een historisch geografische analyse gebundeld in 'het verhaal van Zwarte Water en Vecht'.  

   

  De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) is door de provincie Overijssel gevraagd om aan dit proces een vervolg te geven. De GCIJ vertegenwoordigt 27 gebiedspartijen die allen werken aan een vitaal en kwalitatief gebied. De partijen zijn te kenmerken als partijen die begaan zijn met het landschap, met de agrarische sector, met toerisme & recreatie, met natuur & milieu en de leefbaarheid in het gebied en specifiek in de kleinere kernen. Een door de GCIJ in te stellen werkgroep ‘Beleving Zwarte Water en Vecht’ kan hier praktisch handen en voeten aan geven.

   

  Het verhaal van het landschap gekoppeld aan recreatie & toerisme, lijkt op voorhand de meest logische en kansrijke combinatie te zijn. In een samen te stellen uitvoeringsprogramma zal deze combinatie dan ook het zwaartepunt krijgen. Kan het huidige aanbod versterkt worden en zijn er kansen om het aanbod uit te breiden? Uiteraard staan we tijdens de verkenning open voor andere invalshoeken/combinaties om het verhaal van het landschap in het gebied handen en voeten te geven. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen moet leiden tot het toewerken naar een aantal concrete projectvoorstellen die kunnen rekenen op draagvlak, van toegevoegde waarde zijn, gebiedseigen zijn en voor wat het beheer & onderhoud betreft langjarig geborgd kunnen worden.

   

  Cultuurland Advies mag in nauwe samenwerking met de werkgroep uitvoering geven aan dit project. Zowel projectleiding als inhoudelijke bijdragen op onderdelen vallen onder de werkzaamheden. Dit project staat in verband met de opgave Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

   

   

  Opdrachtgever Provincie Overijssel en Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
  Uitvoering augustus 2017 – juli 2018

   

  Ga naar projecten >
 • Vertrouwenspersoon Wieden en Weerribben

  Vertrouwenspersoon Wieden en Weerribben

  Vanaf de zomer zijn Klaas van der Wal en Jan-Olaf Tjabringa actief in de Wieden en Weerribben in het kader van de ontwikkelopgave Natura 2000. Net als bij hun inzet langs het Zwarte Water en de Vecht werken ze ook hier als vertrouwenspersoon (Klaas) en ondersteuner (Jan-Olaf). Momenteel vindt de planuitwerking voor de diverse deelgebieden in Wieden en Weerribben plaats.
   
  Klaas van der Wal en Jan-Olaf Tjabringa zijn beschikbaar voor grondeigenaren die te maken krijgen met de ontwikkelopgave, die vragen hebben over het proces, die vanuit een onafhankelijke blik behoefte hebben een ‘meedenkkracht’. Laagdrempelig zijn, een goede bereikbaarheid, zorgvuldigheid en vooral het niet schenden van het vertrouwen staan centraal bij de invulling van hun rol.
   
  De rol van vertrouwenspersoon is een rol die steeds vaker vanuit Cultuurland Advies ingevuld wordt. Zo is Jan-Olaf vertrouwenspersoon op Kampereiland en werken Klaas en Jan-Olaf samen in de genoemde Natura 2000 gebieden Zwarte Water en Vecht en nu dus ook Wieden en Weerribben. Het is een rol die gedurende een gebiedsproces meer of minder inzet vraagt, die zich zowel op afroep als vanuit eigen initiatief tussen partijen afspeelt en nooit op de voorgrond met veel rumoer zichtbaar is. Het doel van de inzet is om gebiedsprocessen voor alle partijen plezieriger en soepeler te doen verlopen, met een meerwaarde voor alle partijen.   
   
  Wilt u meer weten over onze rol als vertrouwenspersoon, heeft u specifieke vragen en/of ziet u kansen voor onze inzet elders in het land? Neem dan contact met ons op via Jan-Olaf Tjabringa.     

  Ga naar projecten >
 • Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta

  Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta

   

  In de IJsseldelta wordt al jaren geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. De erkenning als Nationaal Landschap en het daaruit voortvloeiende beleid, zoals het LOP, hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. In de IJsseldelta is dan ook jarenlang gewerkt met de Groen Blauwe Diensten, als vehikel om het beheer van het landschap te stimuleren en te financieren. Nu nieuwe middelen hiervoor ontbreken, dient er gezocht te worden naar alternatieve financieringsbronnen om het ambitieniveau - blijvend investeren in de kwaliteit van het landschap - te kunnen blijven vasthouden. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ), de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) en de drie gemeenten gaan dan ook opnieuw op zoek naar middelen om te kunnen blijven investeren in het landschap.     
   
  Een op te stellen ‘Bidbook voor Natuur & Landschap’ sluit naadloos aan bij de ambities van de GCIJ, SPLIJ+ en de overheden. De partijen zijn de Provincie Overijsel / Partners Natuur voor Elkaar dan ook dankbaar voor de geboden kans een bidbook te kunnen opstellen.
   
  Cultuurland Advies mag in opdracht van de genoemde partijen leiding geven aan het op te stellen bidbook. Onze kennis en ervaring met de Groen Blauwe Diensten, onze netwerk in de IJsseldelta en betrokkenheid bij het gebied komen hier goed van pas. Wij verwachten in het bidbook antwoord te kunnen geven op vragen als ‘welke landschapschappelijke kwaliteiten doen er toe’, ‘wie voelt er zich verantwoordelijk voor (eigenaarschap)’, ‘hoe willen we als gebied het beheer gaan regelen’ en ‘wie kan daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar stellen’. Het bidbook wordt logischerwijs opgesteld met bewoners en partijen in de IJsseldelta. Medio maart/april 2019 dient het opgeleverd te worden.
   
  Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa   

  Ga naar projecten >
 • Gebiedscoöperatie IJsseldelta

  Gebiedscoöperatie IJsseldelta

   

  De Gebiedscoöperatie  IJsseldelta is onlangs opgericht. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te zetten. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven uitmaken van het gebiedsproces in de IJsseldelta.  

   

  Tot en met het einde van 2015 zijn we in de IJsseldelta actief vanuit de rol van gebiedsmakelaar. In de periode vanaf 2009 tot en met nu hebben we in hoofdzaak onze bijdrage mogen leveren aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta en aan de implementatie en uitvoering van de Groene Blauwe Diensten. Het zijn bijzondere jaren geweest waarin we samen met het gebied hebben mogen werken aan de kwaliteiten van het landschap.

   

  Voorsorterend op een veranderende rol van de overheden en parallel daaraan het eind van het uitvoeringsprogramma heeft ´het gebied´ een proces in gang gezet om een vervolg te bewerkstellingen. Zo is er de afgelopen 1,5 jaar door een kopgroep hard gewerkt aan een nieuwe organisatie voor het gebied en verdienmodellen om te kunnen blijven investeren in gebiedsontwikkeling. Vanuit onze rol als gebiedsmakelaar hebben we dit proces van dichtbij mogen meemaken en is in september 2015 de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een feit geworden.

   

  De coöperatie kent een eigen bestuur en een gebiedsraad met op dit moment 21 gebiedspartijen. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 voort te zetten vanuit deze coöperatie. Jan-Olaf Tjabringa blijft zodoende als gebiedsmakelaar betrokken in het gebied. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven van nieuwe ontwikkelingen, van de goede samenwerking in het gebied en om te mogen blijven bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta.   

   

  Vanuit de Gebiedscoöperatie IJsseldelta mogen we uitvoering geven aan projecten rondom de agrarische sector, aan het versterken van toerisme & recreatie, aan investeringsopgaven om de kwaliteit van het landschap te waarborgen en meer. Het is een ondernemende opgave die we samen met de coöperatie met vol vertrouwen oppakken.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringa

   

  En kijk op www.indeijsseldelta.nl en www.gcijsseldelta.nl

   

  Opdrachtgever Gebiedscoöperatie IJsseldelta
  Uitvoering 2016 - heden

   

  Ga naar projecten >

Volg ons:

Twitter LinkedIn

Nieuws

Nieuws

Net als voorgaande jaren verzorgt Cultuurland Advies een klein deel van de IVN-cursus Gastheer van het Landschap. In samenwerking is een prachtige folder tot stand gekomen over de natuur en landschap van de gemeente Bronckhorst. Daarin wordt onder andere... Lees meer

In Zuidoost-Fryslân spelen momenteel diverse initiatieven die bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Zo wil de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne agrariers en streekbewoners eigen verantwoordelijkheid geven voor het behoud van... Lees meer

Twitter

Opdrachtgevers

Wij werken voor o.a.:

Stichting IJsselhoeven 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

Cultuurcompagnie / NMF Erfgoedadvies

Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta

Gebiedscooperatie IJsseldelta 

Stichting Recreatie Wapenveld 

Stichting Waterrijke Veluwe

Provincie Gelderland

Provincie Overijssel

Gemeente Heerde

Gemeente Hattem

Gemeente Kampen

Gemeente Sudwest Fryslan

Particulieren