Cultuurhistorie - Cultuurhistorisch onderzoek Natura 2000-gebied Aamsveen

 
Langs de Nederlands-Duitse grens ligt in de nabijheid van Enschede een bijzonder hoogveengebied: het Aamsveen. Het natuurgebied is eigendom van Landschap Overijssel en heeft vanwege de specifieke vegetatietypen van onder andere het hoogveen een Natura 2000 status gekregen. In het kader van het Natura 2000 proces is Landschap Overijssel gestart met een onderzoeksfase om helder te krijgen welke maatregelen getroffen moeten worden om het kwetsbare gebied weerbaar te maken voor de toekomst.   
 
Een onderdeel van de onderzoeksfase vormt het in kaart brengen van waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Landschap Overijssel heeft Cultuurland Advies gevraagd onderzoek te doen naar de nog aanwezige en verdwenen cultuurhistorische elementen in het Aamsveen. Daarbij wordt het historisch cultuurlandschap uiteengezet en zullen alle cultuurhistorische elementen gewaardeerd worden. 
 
Om een compleet verhaal te vertellen wordt bij de inventarisatie en waardering ook over de grenzen van het Aamsveen heen gekeken. Historische wegen, houtwallen of beken stoppen immers niet bij de eigendoms- of landsgrens. Aan de hand van de inventarisatie en waardering wordt een makkelijk leesbaar rapport opgemaakt waarin ook de ontstaans- en de landschapsgeschiedenis van het gebied uiteen wordt gezet. 
 
Onderschrift foto: Op de foto een gerestaureerde kluunplaats. Een CH-relict met een vloer van keisteentjes waarop vroeg veenbagger werd gestort. In het midden stond een paal waaraan een paard was vastgebonden. Deze stampte het veen samen waardoor uit de veenbagger uiteindelijk turfjes gewonnen konden worden.

Meer informatie: Dennis Worst