Cultuurhistorie - Isala 0.5

Door de eeuwen heen heeft de IJssel zich een dynamische rivier getoond. In vroegere perioden stroomde de IJssel nog vrijelijk door het landschap en verlegde hij met enige regelmaat zijn stroomgeul. Afgesneden bochten of oude rivierlopen bleven als meanders achter in het landschap.
 
Tot op de dag van vandaag zijn een aantal meanders nog in het landschap te herkennen. Soms als een restgeul, een natte slenk of als een laagte in het landschap, terwijl in andere gevallen meanders alleen nog bekend zijn door afwijkende bodemlagen in de ondergrond.
 
De Stichting IJsselhoeven heeft Cultuurland Advies gevraagd om al deze IJsselmeanders in het stroomgebied van de IJssel in kaart te brengen. Niet alleen de watervoerende meanders, maar ook diegene die aan de hand van afwijkende structuurelementen nog steeds herkenbaar zijn. Vaak vormen dit vergeten elementen die niet of nauwelijks worden meegenomen in de ruimtelijke planvorming. En juist op dit gebied kunnen de meanders tal van aanknopingspunten bieden.
 
Daarom zal Cultuurland Advies samenwerken met grondeigenaren en andere belanghebbende partijen om tot een integrale visie te komen. Een visie waarin doelen uit het ruimtelijke beleid worden verweven met de kansen die de oude IJsselmeanders bieden. Deze visie zal dienen als inspiratiebron voor beheerders, beleidsmakers en landschapsontwerpers. Aspecten uit deze visie zullen concreet worden gemaakt in een uitvoeringsprogramma die hoofdzakelijk gericht zal zijn op speerpunten als recreatie, natuur, kennis of beleidsdoeleinden.
 
Het project is begin maart van start gegaan en zal voortduren tot juni. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Worst.   
 
Opdrachtgever Stichting IJsselhoeven
Uitvoering 2017