Gebiedsontwikkeling
Kwaliteiten in een gebied volop benutten. Daar draait het om bij gebiedsontwikkeling. Het is niet een doel op zich, maar een middel om wensen en kansen tot ontwikkeling te laten komen. Cultuurland Advies voelt zich als intermediair en procesleider thuis tussen overheden en gebiedspartijen. Wij kunnen ontwikkelingen stroomlijnen, initiatiefnemers bij elkaar te brengen, de haalbaarheid van plannen onderzoeken, de koppeling leggen met financiers en projecten vervolgens uitvoeren. 
 

Gebiedsmakelaardij / Gebiedscoördinatie

Het landelijk gebied is sterk in beweging. Er is een toenemende behoeft aan natuur, recreatie, waterberging en bijvoorbeeld (landelijk) wonen. Ook ligt er een opgave om de plattelandseconomie minimaal op peil te houden, danwel te versterken. Agrarische ondernemingen staan in veel gevallen op een punt om te kiezen tussen de noodzakelijke schaalvergroting, verbreding of beëindiging van hun bedrijf.

Om een en ander geintegreerd met elkaar te realiseren, kan een gebiedsmakelaar als verbindende schakel in het gebied fungeren. Het stroomlijnen van ontwikkelingen, het bij elkaar brengen van initiatiefnemers en deze koppelen met financiers, overheden en andere spelers in het veld behoort tot het takenpakket. Cultuurland Advies levert al een aantal jaren een gebiedsmakelaar in de IJsseldelta.

 

Beleidsvisies

De koers bepalen en vastleggen hoe je de geformuleerde doelstellingen, met partners vanuit het veld, wilt bereiken. Beleidsvisies vormen in onze ogen een hulpmiddel om kwaliteit te leveren binnen onze leefomgeving. Het referentiekader, de doelstellingen, partners, een plan van aanpak en oa middelen voor de uitvoering zijn onderdelen die van belang zijn voor een goede beleidsvisie. Cultuurland Advies werkt graag aan visies mét een uitvoeringsprogramma binnen de werkvelden cultuurhistorie, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming. 

    

Recreatieve ontwikkeling

De beleving van het landschap door het meer toegankelijk te maken voor wandelaars en fietsen vormt al jaren een groeimarkt. Digitale ontwikkelingen hebben er tevens aan bijgedragen dat het landschap zich ook in beeld en geluid meer dan ooit openbaart. Bij gebiedsontwikkeling, individuele ondernemingsplannen en ook bij non-profit organisatie worden de recreatieve kansen op waarde geschat. Cultuurland Advies kan daarin bijdragen door het verhaal van het landschap middels routes en informatievoorzieningen te ontvouwen voor recreanten en toeristen.  

 

Contactpersoon voor gebiedsontwikkeling:

Jan-Olaf Tjabringa   

Highslide
Highslide
Highslide