Ruimtelijke Planvorming
Binnen de ruimtelijke ordening spelen vele belangen, doelstellingen en (wettelijke) kaders een rol. Cultuurland Advies zorgt er voor dat het soms ingewikkelde ruimtelijke planproces voor iedereen soepel en overzichtelijk verloopt. Naast de aansturing van het proces begeleiden wij functieveranderingen, maken we ruimtelijke visies en stellen we binnen wettelijke kaders bestemmingsplannen op.
  

Ruimtelijke onderbouwingen

In een ruimtelijke onderbouwing wordt beschreven welke ontwikkeling beoogd wordt en hoe deze ontwikkeling past in relatie tot de omgeving en tot beleid. Daarbij kan het gaan om ruimtelijke onderbouwingen van woningbouwlocaties, maar ook om onderbouwingen van bijvoorbeeld ‘rood voor rood’ projecten en landgoed- en landschapsplannen. Gemeenten vragen vaak om een ruimtelijke onderbouwing ter beoordeling van een plan.

 

Bestemmingsplanwijziging

Nieuwe ruimtelijke plannen hebben vaak een wijziging van het bestemmingsplan tot gevolg. Cultuurland Advies kan deze bestemmingsplanwijziging voor u uitvoeren. Binnen de wettelijke kaders verzorgen we de toelichting, de verbeelding en de regels van het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast zorgen we voor koppeling van het plan aan IMRO2008 of IMRO2012.

 

Gebiedsvisies

In een gebiedsvisie worden waarden, kwaliteiten en ontwikkelingen binnen een gebied benoemd die als onderlegger  dienen voor het mogelijk maken van ruimtelijke opgaven die zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor een gebied. Een gebiedsvisie vormt zo een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en verdere uitwerking van opgaven in een gebied. Op basis van een gebiedsvisie kunnen initiatiefnemers toetsen of plannen mogelijk zijn, maar een wervende gebiedsvisie kan ook uitnodigend werken voor initiatiefnemers om initiatieven te ontplooien in een gebied. Wij schrijven met name gebiedsvisies voor het landelijk gebied waarin landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden in combinaties met wonen, werken en recreëren een belangrijke rol spelen.

 

Haalbaarheid –en locatieonderzoek

Cultuurland Advies voert onderzoek uit naar de haalbaarheid van projecten. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen het plan, de kwaliteiten van een gebied, geldend beleid en wet- en regelgeving. Dit kan in opdracht van overheden zijn, maar ook van bijvoorbeeld particulieren, ontwikkelaars en corporaties.

 

Functieverbreding in de landbouw

Ondernemers in het buitengebied ontplooien naast de agrarische activiteiten steeds meer aanvullende activiteiten. Dit kunnen recreatieve activiteiten zijn (kanoroutes, bed and breakfast, mini-camping), maar we zien ook dat agrarische ondernemers educatief bezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van de ontvangst van groepen en verkoop van producten aan huis. Dergelijke ontwikkelingen gaan dikwijls gepaard met overleg met overheden, een toets aan beleid, het maken van inrichtingsplannen, het zoeken naar eventuele subsidiemogelijkheden en het wijzigen van het bestemmingsplan. Wij kunnen met onze kennis van de ruimtelijke ordening en het landelijk gebied initiatiefnemers hierbij van A tot Z begeleiden.

 

Functieverandering

Een actueel onderwerp is de herbestemming van leegstaande panden of het wijzigen van de functie van gebouwen. Cultuurland Advies zoekt vanuit de kenmerken van het gebouw en de omgeving naar passende nieuwe functies en kan vanuit beleid en regelgeving het proces van herbestemmen verzorgen. Dikwijls verzorgen we daarbij het vergunningentraject.

 

Beeldkwaliteitplannen

In een beeldkwaliteitplan doen we uitspraken over de gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van (een gedeelte) van een stad, dorp of gebied. Een beeldkwaliteitplan kan onderdeel zijn van bijvoorbeeld een bestemmingsplan, structuurvisie of van een ruimtelijke onderbouwing.

 

Inspraak bij ruimtelijke procedures

Is uw gemeente of de provincie iets van plan waar u het niet mee eens bent? Of waarbij u graag wilt dat uw plannen direct worden meegenomen? Dit kan bijvoorbeeld bij het wijzigen van een bestemmingsplan of van de omgevingsvisie. Door onze ervaring met ruimtelijke procedures  kunnen we snel inschatten of en hoe we u bij kunnen staan bij het indienen van bezwaar tegen de plannen of bij het inpassen van uw plannen in lopende procedures. 
 
Highslide
Highslide
Highslide
Highslide
Highslide