Gebiedsontwikkeling - Beleving en identiteit Zwarte Water en Vecht

 

Beleving en Identiteit Zwarte Water en Vecht

In het najaar van 2016 zijn bewoners van het gebied Zwarte Water en Vecht uitgenodigd om ‘hun verhaal’ over het gebied te delen. Welke plekken van betekenis zijn er? Dit kunnen plekken zijn met een historische gebeurtenis, een collectieve herinnering of bijvoorbeeld een huidige persoonlijke ervaring. Deze verhalen zijn samen met een historisch geografische analyse gebundeld in 'het verhaal van Zwarte Water en Vecht'.  

 

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) is door de provincie Overijssel gevraagd om aan dit proces een vervolg te geven. De GCIJ vertegenwoordigt 27 gebiedspartijen die allen werken aan een vitaal en kwalitatief gebied. De partijen zijn te kenmerken als partijen die begaan zijn met het landschap, met de agrarische sector, met toerisme & recreatie, met natuur & milieu en de leefbaarheid in het gebied en specifiek in de kleinere kernen. Een door de GCIJ in te stellen werkgroep ‘Beleving Zwarte Water en Vecht’ kan hier praktisch handen en voeten aan geven.

 

Het verhaal van het landschap gekoppeld aan recreatie & toerisme, lijkt op voorhand de meest logische en kansrijke combinatie te zijn. In een samen te stellen uitvoeringsprogramma zal deze combinatie dan ook het zwaartepunt krijgen. Kan het huidige aanbod versterkt worden en zijn er kansen om het aanbod uit te breiden? Uiteraard staan we tijdens de verkenning open voor andere invalshoeken/combinaties om het verhaal van het landschap in het gebied handen en voeten te geven. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen moet leiden tot het toewerken naar een aantal concrete projectvoorstellen die kunnen rekenen op draagvlak, van toegevoegde waarde zijn, gebiedseigen zijn en voor wat het beheer & onderhoud betreft langjarig geborgd kunnen worden.

 

Cultuurland Advies mag in nauwe samenwerking met de werkgroep uitvoering geven aan dit project. Zowel projectleiding als inhoudelijke bijdragen op onderdelen vallen onder de werkzaamheden. Dit project staat in verband met de opgave Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

 

 

Opdrachtgever Provincie Overijssel en Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
Uitvoering augustus 2017 – juli 2018