Gebiedsontwikkeling - Gebiedsmakelaar IJsseldelta

Gebiedsmakelaar IJsseldelta

 

Transitie, kantelen, koplopers, friskijkers en dwarsdenkers. Ook in het Nationaal Landschap IJsseldelta ontkomen we niet aan een frisse en modieuze blik op de toekomst. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de landschappelijke, sociale en economische kwaliteiten en kansen in het gebied. Om ook na 2015 – waarin het uitvoeringsprogramma eindigt -  te kunnen blijven investeren in het gebied én de vruchten te plukken van de al gedane investeringen, wordt er een nieuwe gebiedsorganisatie opgericht. Er wordt gewerkt aan een aantal businesscases om de dynamiek in het Nationaal Landschap vast te houden. En daarin zit verweven de vernieuwde werk- en denkwijze die binnen gebiedsontwikkelingsopgaven nodig zijn. We gaan immers van subsidiëren naar investeren en van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.  

 

Cultuurland Advies fungeert al vanaf 2009 als gebiedsmakelaar in het gebied. We voelen ons bevoorrecht om samen met overheden, gebiedspartijen en bewoners te werken aan de kwaliteiten van de IJsseldelta én om procesmatig nauw betrokken te zijn bij de organisatorische veranderingen die uit moet monden in een nieuwe gebiedsorganisatie. Tot en met 2015 blijven we ons ook, parallel aan de transitie, inzetten voor het huidige uitvoeringsprogramma met thema’s als waterhuishouding, weidevogelbeheer, duurzaamheid, natuur & landschap, landbouw en recreatie & toerisme. Voor de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ geven we in het gebied uitvoering aan de regeling Groen en Blauwe Diensten en ondersteunen we het bestuur van de SPLIJ+ daar waar het nodig is.  

 

 

Tot en met 2013 heeft Jan-Olaf Tjabringa binnen zijn opdracht veel samengewerkt met Ienze Koekkoek (Optifield) en Willem Rienks (ROM3D). In 2014 en 2015 ligt de opdracht in zijn geheel bij Cultuurland Advies en blijft Jan-Olaf Tjabringa de gebiedsmakelaar. Neem voor meer informatie contact met hem op.  

 

Opdrachtgever Provincie Overijssel, Gemeente Kampen, Zwolle en Zwartewaterland, Water Drents Overijsselse Delta 
Uitvoering 2009 - 2015