Gebiedsontwikkeling - Beleid

Beleid

 

De koers bepalen en vastleggen hoe je de geformuleerde doelstellingen, met partners vanuit het veld, wilt bereiken. Beleidsvisies vormen in onze ogen een hulpmiddel om kwaliteit te leveren binnen onze leefomgeving. Het referentiekader, de doelstellingen, partners, een plan van aanpak en o.a. middelen voor de uitvoering zijn onderdelen die van belang zijn voor een goede beleidsvisie. Cultuurland Advies werkt graag aan visies mét een uitvoeringsprogramma binnen de werkvelden cultuurhistorie, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming.