Ruimtelijke Planvorming - Verkenning functionaliteit sprengenbeken

Verkenning functionaliteit sprengenbeken

 

Sprengenbeken zijn een bijzonder cultuurhistorisch verschijnsel, dat in Europa nagenoeg alleen op de Veluwe voorkomt. De verwevenheid tussen sprengenbeken en het handelen van de mens was immers enorm groot. Zonder menselijke ingrepen was dit cultuurlandschap niet ontstaan en met de sprengenbeken zijn op de Veluwe nieuwe economische impulsen ontstaan. Naast deze cultuurhistorische waarden hebben sprengenbeken op zichzelf, maar ook het sprengenbekenlandschap als geheel, een hoge landschappelijke, belevings- en ecologische waarde.


Uit een analyse van de Bekenstichting blijkt echter dat bij beleid en beheer van sprengenbeken de nadruk sterk ligt op de ecologie. De opgaven rond ecologie zijn beleidsmatig (Provincie, KRW, N2000) gedefinieerd, hier liggen dus primaire opgaven. Doordat dergelijke beleidsopgaven ontbreken bij erfgoed, zijn deze nooit geoperationaliseerd. Toch wordt in veel gevallen erkend dat ecologie en erfgoedwaarden goed te combineren zijn en elkaar kunnen versterken. Hier ligt nog een uitdaging.
In opdracht van de Stichting tot Behoud van de Sprengen en Beken voeren wij een verkenning uit om in beeld te brengen welke hedendaagse en toekomstige functies de beekstelsels of delen ervan kunnen vervullen, zodat instandhouding om meerdere redenen voor de hand ligt en het beheer & onderhoud gerichter plaats kan vinden.

 

Deze verkenning onderzoekt de hedendaagse en toekomstige functies, brengt de samenhang met de cultuurhistorische waarden in kaart en levert per bekenstelsel een afwegingskader op basis waarin beleids- en beheerkeuzen worden gemaakt en op concrete beken(stelsels) kunnen worden toegepast. Ook wordt uitgewerkt wat er aan beheer en onderhoud moet worden aangepast om de kenmerkende cultuurhistorische eigenschappen van sprengenbeken in stand te houden.


Heeft u vragen over het project? Neem dan
contact op met Jan-Olaf Tjabringa.