Nieuws

1 jaar actief bij Collectief Rivierenland

Binnen het werkgebied van het Collectief Rivierenland zijn momenteel 420 agrariërs en particulieren actief met agrarisch natuur en landschapsbeheer. In totaal beheren zij circa 2.000 hectare aan botanische gras- en hooilanden, akkerranden, landschapselementen en weidevogelgebieden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit binnen het agrarisch gebied, waar soorten als de patrijs, de grutto, de kievit en de kamsalamander van profiteren. De deelnemers laten zien dat landbouw en natuur goed samen gaan en binnen de agrarische bedrijfsvoering ook vele kansen kan bieden.

Harm Peter de Vries is op 1 juni a.s. al weer een jaar actief als regiocoördinator voor het Collectief. Een afwisselende functie waarin naast het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) binnen het rivierengebied ook actief wordt gewerkt aan de implementatie van natuurinclusieve landbouw, bodemverbetering om het organische stofgehalte in de bodem te vergroten en het uitrollen van Planet Proof.

Meer informatie: Harm Peter de Vries