Gebiedsontwikkeling

Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta

In de IJsseldelta wordt al jaren geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. De erkenning als Nationaal Landschap en het daaruit voortvloeiende beleid, zoals het LOP, hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. In de IJsseldelta is dan ook jarenlang gewerkt met de Groen Blauwe Diensten, als vehikel om het beheer van het landschap te stimuleren en te financieren. Nu nieuwe middelen hiervoor ontbreken, dient er gezocht te worden naar alternatieve financieringsbronnen om het ambitieniveau – blijvend investeren in de kwaliteit van het landschap – te kunnen blijven vasthouden. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ), de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) en de drie gemeenten gaan dan ook opnieuw op zoek naar middelen om te kunnen blijven investeren in het landschap.

Een op te stellen ‘Bidbook voor Natuur & Landschap’ sluit naadloos aan bij de ambities van de GCIJ, SPLIJ+ en de overheden. De partijen zijn de Provincie Overijsel / Partners Natuur voor Elkaar dan ook dankbaar voor de geboden kans een bidbook te kunnen opstellen.

Cultuurland Advies mag in opdracht van de genoemde partijen leiding geven aan het op te stellen bidbook. Onze kennis en ervaring met de Groen Blauwe Diensten, onze netwerk in de IJsseldelta en betrokkenheid bij het gebied komen hier goed van pas. Wij verwachten in het bidbook antwoord te kunnen geven op vragen als ‘welke landschappelijke kwaliteiten doen er toe’, ‘wie voelt er zich verantwoordelijk voor (eigenaarschap)’, ‘hoe willen we als gebied het beheer gaan regelen’ en ‘wie kan daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar stellen’. Het bidbook wordt logischerwijs opgesteld met bewoners en partijen in de IJsseldelta. Medio 2019 dient het bidbook opgeleverd te worden.

Opdrachtgever:                              Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Stichting Particuliere                                                                                        Landschapsdiensten IJsseldelta +
Periode:                                            2019
Contactpersoon:                            Jan-Olaf Tjabringa