Landschap & Cultuurhistorie

Buurtschappenvisie Gortel & Niersen

Buurtschappenvisie Gortel Niersen (2015-2030). Leefomgeving van rust, ruimte en natuur.

Op de stuwwal van de Veluwe liggen twee oude landbouwenclaves: Gortel en Niersen. Het waren gehuchtjes zoals er zoveel op de Veluwe lagen. Ongeveer een eeuw geleden gebeurde er echter iets ongebruikelijks. Koningin Wilhelmina kocht de markegronden met alle boerderijen. Al snel werden de heidevelden bebost voor de houtproductie en jacht. In de periode die volgde maakten de buurtschappen een transitie door. Van een boerenkolonie naar bosarbeiders en vervolgens nieuwe inwoners die elders werkten maar in de buurtschappen woonden. Om zowel de oude en de nieuwe bevolking een stem te geven werd door de bewoners de Vereniging Gortel Niersen opgericht. Zij fungeert als belangenbehartiger voor de bewoners en als klankbord richting Kroondomein Het Loo.

In samenwerking met de Vereniging Gortel Niersen heeft Cultuurland Advies een buurtschappenvisie opgesteld. Eén van de voorwaarden was dat niet alleen naar de toekomst werd gekeken, maar dat de bewoners ook werden meegenomen in de geschiedenis van hun eigen woonplaats. Dit is gerealiseerd door het opstellen van een landschapsbiografie. Deze landschapsbiografie vormde een achtergrond document voor het voeren van keukentafelgesprekken met inwoners van beide buurtschappen. Tijdens deze gesprekken zijn talloze unieke ideeën ingebracht voor de buurtschappenvisie 2015 – 2030. In samenspraak met de inwoners, Kroondomein Het Loo, de gemeente, provincie en waterschap zijn deze ideeën gebundeld in zes afzonderlijke thema’s. Vervolgens is aan de buurtschappenvisie een concreet uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Met het opstellen van de buurtschappenvisie Gortel Niersen heeft Cultuurland ervaring opgedaan met bewonersparticipatie. Een aspect dat met de toekomstige omgevingsvisie steeds belangrijker zal worden. In de interactie met bewoners bleek de landschapsbiografie een belangrijk instrument. Bewoners worden op deze manier meegenomen in de geschiedenis van hun eigen woonomgeving. Het creëert bewustwording en identiteit voor zowel oude als nieuwe bewoners. Met het oog op de nieuwe omgevingswet kan de landschapsbiografie een kansrijk instrument vormen om het DNA van de gemeente te bepalen.

Opdrachtgever:                               Vereniging Gortel Niersen
Periode:                                             2015-2016
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa