Landschap & Cultuurhistorie

Erfgoedvisie Landschap Overijssel

Erfgoedvisie van Landschap Overijssel 2017 – 2030 

Veel natuurgebieden in Nederland vormen ware schatkamers voor ons cultureel erfgoed. Voor terreinbeherende organisaties hebben deze cultuurhistorische waarden altijd een belangrijke rol gespeeld. Desondanks lag de primaire focus altijd op het behoud en herstel van natuurlijke waarden. In de laatste jaren vindt een verschuiving plaats waarbij het cultureel erfgoed een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Zo ook bij Landschap Overijssel. Om deze ambitie kracht bij te zetten heeft Landschap Overijssel in 2017 Cultuurland Advies de opdracht gegeven een erfgoedvisie te vervaardigen. Met deze erfgoedvisie tracht Landschap Overijssel zichzelf nadrukkelijker als erfgoedorganisatie te profileren.

In de opgestelde erfgoedvisie is aandacht voor aardkunde, archeologie, cultuurlandschap, historische bouwkunst en immaterieel erfgoed. Gezamenlijk vertellen deze thema’s het verhaal van het landschap. Om bewoners, het bedrijfsleven en overheden bekend te maken met dit verhaal is een nieuwe methodiek uitgewerkt: het Overijssels Erfgoedraamwerk die gekoppeld is aan een Erfgoedvisie (2017 – 2030). Concreet zijn er 5 thema’s benoemd met 12 ambities en 35 uitvoeringsopgaven. Inmiddels is de erfgoedvisie operationeel en zijn er al diverse onderzoeksprojecten uitgezet. De erfgoedvisie is hier te downloaden.

Opdrachtgever:                               Landschap Overijssel
Periode:                                            2016-2017
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa