Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing Kasteel Vosbergen

De afgelopen decennia zijn de inkomsten van Landgoed Vosbergen uit de traditionele economische pijlers (landbouw, bosbouw en verhuur van panden) teruggelopen terwijl de onderhoudslasten van de monumentale opstallen en het omliggende landschap aanzienlijk zijn gestegen. Nieuwe inkomstenbronnen zijn dan ook noodzakelijk om het huidige kwaliteitspeil van het landgoed te kunnen behouden. Nieuwe ontwikkelingen moeten recht doen aan de bestaande waardes en een positieve impuls geven aan de leefomgeving.

Om de instandhouding van het landgoed te kunnen borgen wilden de eigenaren zowel het kasteel als de buitenruimte meer openstellen voor het publiek. Een en ander in de vorm van een aantal, bij de locatie passende, evenementen per jaar zoals bruiloften, diners en tuinevenementen.

Het bleek niet mogelijk om binnen de huidige bestemming de gewenste evenementen tot uitvoer te brengen. Nadat de gemeente Heerde een positieve grondhouding had aangenomen is een formeel verzoek tot functiewijziging ingediend. Middels een ruimtelijke onderbouwing aangevuld met een ecologische toets is aangetoond dat het initiatief aansluit bij het ruimtelijke beleid en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn er een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij met de omwonenden is gesproken over de beoogde ontwikkelingen en hun de mogelijkheid is geboden om mee te denken over de verdere uitvoering.

Opdrachtgever:                                Landgoed Vosbergen
Periode:                                              2018/2019
Contactpersoon:                              Jan-Olaf Tjabringa