Landschap & Cultuurhistorie

Het Aamsveen. Cultuurhistorische inventarisatie en waardering

Cultuurland Advies heeft in het Natura 2000-gebied het Aamsveen een cultuurhistorische inventarisatie en waardering uitgevoerd. Het Aamsveen, vlakbij Enschede gelegen, is in beheer van de terreinbeherende organisatie Landschap Overijssel en staat bekend om de bijzondere hoogveenvegetaties. Omdat het Aamsveen is aangewezen als een Natura 2000-gebied onderzoekt Landschap Overijssel welke maatregelen getroffen moeten worden om het ecologisch kwetsbare gebied weerbaar te maken voor de toekomst.   

Een onderdeel hiervan is het inventariseren en waarderen van cultuurhistorische elementen en landschappelijke waarden. Landschap Overijssel heeft Cultuurland Advies gevraagd deze inventarisatie uit te voeren en op basis daarvan een cultuurhistorische waardenkaart op te stellen. In de uitgebreide begeleidende rapportage wordt het gehele verhaal van het landschap vertelt: vanaf de ontstaansgeschiedenis tot en met de ruilverkavelingen. Het onderzoek is hiermee bruikbaar om meegenomen te worden in het Natura 2000 beheerplan. Tevens kan Landschap Overijssel het verhaal van het landschap gebruiken voor bewonersparticipatie en mensen interesseren voor het prachtige natuurterrein.    

Opdrachtgever:                    Landschap Overijssel
Periode:                                  2018
Contactpersoon:                   Susanne Coppens