Landschap & Cultuurhistorie

IJsselmeerbiografie

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie vertelt het verhaal van het landschap rond de voormalige Zuiderzee. Een groot en gevarieerd gebied dat zich uitstrekt over verschillende provincies. De eeuwenlange relatie tussen mens en water staat hierbij centraal.  In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om de ‘Gebiedsagenda 2050’ voor het IJsselmeergebied op te stellen. Het doel van deze gebiedsagenda is het vergroten van de omgevingskwaliteit en samenhang van initiatieven in het IJsselmeergebied.

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie is een opdracht van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) en bestaat uit meerdere delen. Cultuurland Advies is door Cultuurcompagnie Noord-Holland gevraagd om invulling te geven aan het Noord-Hollandse deel van de landschapsbiografie.  De gemeente Sudwest-Fryslân, het Oversticht en het Gelders Genootschap hebben de andere gebieden voor hun rekening genomen. De synthese die alle verhalen samenbrengt is geschreven door bureau Overland.

Aan Cultuurland Advies de taak om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten voor het Noord-Hollandse gedeelte van de IJsselmeerkust te bundelen in vier verhaallijnen. De landschapsbiografie moet uiteindelijk zorgen voor een goede basis voor het maken van weloverwogen keuzes, het versterken van de karakteristieken en het creëren van draagvlak voor maatregelen waarbij de cultuurhistorie een rol speelt.

Opdrachtgever:                         Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Periode:                                      2016-2017
Contactpersoon:                        Jan-Olaf Tjabringa