Gebiedsontwikkeling

Verkenning Gebiedscoöperatie Zuidoost-Fryslân

In Zuidoost-Fryslân spelen momenteel diverse initiatieven die bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Zo wil de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne agrariers en streekbewoners eigen verantwoordelijkheid geven voor het behoud van natuur en landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf. De Groene Grond Coöperatie is onlangs opgericht en wil het voor boeren in de streek mogelijk maken om gezamenlijk boerenbedrijven te verwerven en het verworden land onderling te verdelen met een groene component. Samen met de WBE heeft Gagelvenne het project Stepping Stones opgezet om de biodiversiteit in het agrarisch landschap te versterken. De lijst kan verder aangevuld worden met vele initiatieven die bij elkaar bekend of onbekend werken aan een duurzame gebiedsontwikkeling.  

Bij diverse partijen in het gebied leeft het besef dat de vele projecten en ontwikkelingen elkaar kunnen versterken als de samenwerking onderling ook versterkt wordt. Een samenwerking in de vorm van een Gebiedscoöperatie kan hier een heel goede vorm voor zijn. In zo’n coöperatie kunnen bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale overheden samenwerken om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Cultuurland Advies is gevraagd om samen met Henk Vrijhof een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om een dergelijke coöperatie daadwerkelijk op te richten. Op voorhand is het aannemelijk om er vanuit te gaan dat er voldoende draagvlak zal zijn voor de oprichting van een gebiedscoöperatie. Maar of de positieve signalen ook tot daadwerkelijke betrokkenheid en lidmaatschap zullen leiden zal de praktijk moeten uitwijzen. We werken dan ook in twee fasen aan deze opdracht. Fase A is een verkennende fase om de concrete betrokkenheid en haalbaarheid vast te stellen. Fase B gaat over de feitelijke oprichting van de coöperatie, als fase A positief afgerond wordt. De resultaten worden tegen de zomer van 2019 verwacht met een go of no go voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie in Zuidoost-Fryslân.

Opdrachtgever:                               Agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne 
Periode:                                             2019
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa