Landschap & Cultuurhistorie

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân

In het zeekleigebied langs de Friese kust komen kruinige
percelen voor. Kruinige percelen zijn bolliggende bouwlanden die in het midden
aanzienlijk hoger zijn dan langs de randen. De bolle ligging is het gevolg van
eeuwenlange grondbewerking, waarbij op een specifieke manier werd geploegd om
de afwatering te verbeteren. Deze manier van grondbewerking kent vermoedelijk een
middeleeuwse oorsprong en is zeer kenmerkend voor het noordelijke zeekleigebied.
Kruinige percelen komen voor op de lichtere, zavelige gronden. Samen met de
terpen, kwelderwallen en oeverwallen vormen ze een bijzonder microreliëf in het
open landschap.

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân voeren we een
cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de kruinige percelen uit.
De percelen worden in kaart gebracht op basis van de hoogtekaart (AHN),
historische kaarten, eerdere inventarisaties en de bodemkaart. Door de
ruilverkavelingen en ingrepen in de waterhuishouding zijn veel kruinige
percelen de afgelopen decennia verloren gegaan. Door de overgebleven kruinige
percelen in kaart te brengen en te waarderen kunnen ze in de toekomst beter
worden beschermd. 


Opdrachtgever:               
Gemeente Súdwest-Fryslân
Periode:                              Voorjaar 2023
Contactpersoon:               Susanne Coppens