Landschap &
Cultuurhistorie

Landschappen hebben meestal een lange, complexe geschiedenis achter de rug waarbij natuurlijke en menselijke processen een belangrijke rol spelen.
Om deze wordingsgeschiedenis zichtbaar te maken, stellen wij onder andere landschapsbiografieën op.

Daarin vertellen we het verhaal van het landschap aan de hand van toegankelijke verhaallijnen en veel kaart- en beeldmateriaal. Op deze manier is een landschapsbiografie een veelzijdig product dat gemaakt kan worden als boek, rapportage, storymap of als een minibiografie.  Het verhaal van het landschap kan zodoende dienen als inspiratiebron voor visievorming en toekomstige ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden en toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Projecten

Landschap & Cultuurhistorie

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk werken we aan een herziening van de gemeentelijke Cultuurhistoriekaart. De huidige kaart is opgesteld in 2013 en geeft een overzicht van het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente, zoals polders, forten, dijken en gebouwd erfgoed.

Lees verder

Landschapsbiografie Loenermark

Ten zuidwesten van Loenen ligt het grootste terrein dat in beheer is bij Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK): de Loenermark. Het gebied beslaat ruim 1200 hectare bos- en heideterreinen, dat voor een groot deel bestaat uit het Loenense Bos. Al

Lees verder

Landschapsbiografie Wekeromse zand

In het zuidwesten van de Veluwe, grofweg tussen de dorpen Lunteren en Wekerom, ligt het 530 hectare tellende natuurgebied het Wekeromse Zand. Het bestaat uit een uitgestrekt stuifzandgebied en heidevelden, die in de loop van de twintigste eeuw grotendeels zijn

Lees verder

Landschapsbiografie Landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen.

Lees verder

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân

In het zeekleigebied langs de Friese kust komen kruinigepercelen voor. Kruinige percelen zijn bolliggende bouwlanden die in het middenaanzienlijk hoger zijn dan langs de randen. De bolle ligging is het gevolg vaneeuwenlange grondbewerking, waarbij op een specifieke manier werd geploegd

Lees verder

Landschapsbiografie Olde Maten

De Olde Maten maakt deel uit van een omvangrijke agrarische veenontginning, die bepalend is geweest voor het huidige karakter van het gebied. Het is één van de weinige gebieden waar de zo kenmerkende lange en smalle percelen nog grotendeels aanwezig

Lees verder

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel

Traject Lochem-Almen De rivier de Berkel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), maar momenteel voldoet de rivier nog niet aan de doelstellingen die hiervoor gelden. Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een herinrichting langs verschillende trajecten van de

Lees verder

Landschapsbiografie Harlingen

Het erfgoed in de binnenstad van Harlingen is bij velen bekend, maar de kennis over het omliggende landschap ontbreekt vaak nog. Dat is jammer, want Harlingen ligt in een dynamisch en uniek landschap langs de Waddenzee en kent een bijzondere

Lees verder

Landschapsbiografie Landgoed Petrea

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen.

Lees verder

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen

In opdracht van de gemeente Steenbergen werken we aan een herziening van de Cultuurhistoriekaart van Steenbergen. In 2013 heeft de gemeente een Cultuurhistoriekaart (CK) laten opstellen, deze kaart geeft een overzicht van het bovengronds cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente en

Lees verder

Landschapsbiografie Engbertsdijksvenen

Het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen is één van de laatste hoogveengebieden van Nederland. De komende jaren worden hier werkzaamheden uitgevoerd om het hoogveen te behouden en te herstellen. Bij het ontwerp wil Staatsbosbeheer –waar mogelijk- rekening houden met de landschappelijke

Lees verder

Cultuurhistorisch onderzoek landgoed De Polberg

In opdracht van Natuurbegraven Nederland werkt Cultuurland Advies momenteel aan een cultuurhistorische quickscan van landgoed de Polberg en een gedeelte van landgoed Winfried in Wapenveld. Op de landgoederen wil Natuurbegraven Nederland een natuurbegraafplaats realiseren. De aangewezen locatie voor de ontwikkeling

Lees verder

Landschappelijke analyse gemeente Wierden

De gemeente Wierden wenst inzicht te krijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. De aanleiding hiervoor is heel divers. Zo kan een landschappelijke analyse bijdragen aan een te actualiseren Landschapsontwikkelingsplan, aan de op te stellen omgevingsvisie en kan het nieuwe

Lees verder

Landschappelijk onderzoek Kasteel de Cannenburch

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert diverse aansprekende kastelen in Gelderland zoals Doorwerth, Hernen, Rosendael en de Cannenburch. Over het laatstgenoemde kasteel is al veel bekend, vooral wat betreft de bouwgeschiedenis, de bewoners en de voormalige inrichting en aankleding van

Lees verder

Landschapsbiografie Hagen, Breukinkheide en Wittebrink

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen.

Lees verder