Gebiedsontwikkeling

Platform Biodivers Cultuurland

In de afgelopen 2 jaar hebben wij in opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland mogen werken aan het ‘Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf’. In het kort ging dit project over: Het op grote en kleine schaal versterken van de biodiversiteit door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven in de gemeente Ooststellingwerf onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger, met een digitaal platform om zo de impact van de lokale initiatieven voor de biodiversiteit te ondersteunen, te versterken en uit te voeren. 

Er zijn lezingen en excursies georganiseerd, met kinderen van de lagere school zijn nestkastjes getimmerd, leerlingen van het Stellingwerf College hebben 2x een biodiversiteitstoren gemaakt en er is o.a. een fietsroute gemaakt langs plekken waar biodiversiteit een grote rol speelt. Zie ook
www.biodiverscultuurland.nl Onze inzet voor meer biodiversiteit is beloond!  

Platform Biodivers Cultuurland
In het najaar van 2023 heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland een subsidie ontvangen voor de voortzetting van het platform Biodivers Cultuurland in Ooststellingwerf en buurgemeenten. Deze subsidie van 23.500 euro komt van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Het doel is (nog steeds) om de biodiversiteit te versterken en verschillende biodiverse initiatieven bij elkaar te brengen in een samenwerkingsverband waarin burgers, agrariërs en initiatieven samenwerken aan deze doelen. Dit zal onder andere gebeuren door het organiseren van een aantal excursies, lezingen, bijeenkomsten en het ontplooien van nieuwe initiatieven waar mogelijk.

Opdrachtgever:               
Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Periode:                              2021 – 2024
Contactpersoon:              Arjan Haaijema – email 
Website:                             www.biodiverscultuurland.nl