Nieuws

Projectuitvoerder SPLIJ+

Bij aanvang van onze werkzaamheden in de IJsseldelta in 2009 kregen wij de opdracht mee om invulling te geven aan de Groen Blauwe Diensten. De provincie Overijssel liep destijds – en nog altijd – voorop als het gaat om het ondersteunen van particulier landschapsbeheer. Middels de regeling Groen Blauwe Diensten wilde de provincie destijds het landschapsbeheer een forse impuls geven door particuliere eigenaren van landschapselementen langjarig een ‘financieel schouderklopje’ te geven. In alle gemeenten in Overijssel is daar dan ook volop gebruik van gemaakt.

De gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland hebben deze kans vanuit de provincie aangegrepen om een eigen lokale stichting op te richten die de regeling Groen Blauwe Diensten uit zou gaan voeren. Na een voorbereidende periode is deze stichting, afgekort SPLIJ+, in 2011 opgericht. Vanuit Cultuurland Advies heeft Jan-Olaf Tjabringa, samen met Ienze Koekkoek en Willem Rienks, de voorbereidende werkzaamheden hiervoor uitgevoerd, waaronder het opstellen van een dienstenbundel. Nadien zijn in de periode tussen 2011-2013 circa 100 beheercontracten afgesloten, zijn landschapselementen aangelegd of hersteld en is de stichting verder opgebouwd. Ook het langjarig weidevogelbeheer – vanuit compensatieopgeaven –  is opgepakt met als resultaat 7 ‘weidevogelboeren’.

Momenteel is Jan-Olaf Tjabringa projectuitvoerder binnen de SPLIJ+. Naast ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur, vormt hij voor de contractanten het eerste aanspreekpunt. Nauwe samenwerking is er met de ANV Camperland en de St. Groen Blauwe Diensten Overijssel. De afgelopen jaren is er geen nieuw budget beschikbaar gekomen voor het afsluiten van langjarig beheercontracten. Als gevolg van het op te stellen Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta, hoopt SPLIJ+ nieuwe middelen aan te kunnen boren, want de kwaliteit van het landschap blijft onze aandacht vragen.   

Opdrachtgever:                               Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + 
Periode:                                             2011 – heden
Contactpersoon:                              Jan-Olaf Tjabringa