Gebiedsontwikkeling

Regiocoördinator Collectief Rivierenland

Het Nederlandse landschap is het resultaat van vele honderden jaren agrarische inrichting en beheer. Nederland is dan ook bij uitstek een cultuurlandschap waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verweven. Landbouw en natuurbeheer gaan dan ook goed samen. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) geeft invulling aan deze samenwerking, onder andere in de vorm van weidevogelbeheer en het beheer van landschapselementen.

Agrarische collectieven geven sinds 2016 samen met de agrarisch natuurbeheerverenigingen invulling aan de uitvoering van subsidieregeling ANLb. Met een team van veldcoördinatoren en ecologen zorgen zij onder andere voor de strategie, het afsluiten van beheercontracten, de kwaliteitsbewaking en kennisverbetering. Sinds juni 2019 mag Harm Peter de Vries namens Cultuurland Advies als regiocoördinator zijn bijdrage leveren aan dit team en de toekomst van het agrarisch natuurbeheer in Nederland.

Binnen het werkgebied van het Collectief Rivierenland zijn momenteel 420 agrariërs en particulieren actief met agrarisch natuur en landschapsbeheer. In totaal beheren zij circa 2.000 hectare aan botanische gras- en hooilanden, akkerranden, landschapselementen en weidevogelgebieden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit binnen het agrarisch gebied, waar soorten als de patrijs, de grutto, de kievit en de kamsalamander van profiteren. De deelnemers laten zien dat landbouw en natuur goed samen gaan en binnen de agrarische bedrijfsvoering ook vele kansen kan bieden. Naast het ANLb wordt door het collectief ook actief gewerkt aan de implementatie van natuurinclusieve landbouw, bodemverbetering om het organische stofgehalte in de bodem te vergroten en het uitrollen van Planet Proof.

Opdrachtgever:    Collectief Rivierland 
Periode:                 2019 – heden 
Contactpersoon:  Harm Peter de Vries