Gebiedsontwikkeling

Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland

Sinds 2019 heeft Cultuurland een bijdrage geleverd aan de verkenning voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie in Zuidoost Friesland. In nauwe samenwerking met Henk Vrijhof, Tjerk Hof en Dennis Worst zijn vele gesprekken gevoerd, is geluisterd naar kansen voor opgaven, wensen, samenwerkingsverbanden en veel meer. Daarbij stond de vraag centraal of een Gebiedscoöperatie meerwaarde kan bieden bij het realiseren van een vitaal en kwalitatief buitengebied in Zuidoost Friesland.

De oprichting van Gebiedscoöperatie Zuid Oost Friesland is inmiddels (2021) een feit. De thema’s waar de coöperatie zich in eerste instantie op richt zijn ‘Water, Biodiversiteit, Landschap, Landbouw en Leefbaarheid’. Het werkgebied is gelijk aan het werkgebied van de Regiodeal Zuidoost Friesland.

Het Bestuur en de Raad van Advies zijn benoemd, de eerste leden hebben zich gemeld en de eerste drie projecten zijn in uitvoering. Het zijn projecten die de kwaliteit van het buitengebied raken, die kinderen meer bewust willen maken van ‘groen’ en die bijdragen aan meer biodiversiteit. In de nieuwsbrief van de Gebiedscoöperatie Zuidoost-Friesland leest u meer over deze projecten.

Cultuurland Advies is gevraagd de Gebiedscoöperatie te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten en projectmagement.

Opdrachtgever:                               Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Periode:                                             2021 – … 
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa