Landschap & Cultuurhistorie

Landschapsbiografie Súdwesthoeke

Voor de gemeente De Fryske Marren, de gemeente Súdwest-Fryslân en de stichting Mar en Klif bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân werkt Cultuurland Advies aan een digitale landschapsbiografie en cultuurhistorische inventarisatie van de Friese Súdwesthoeke. Dit gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschapstypen, zoals het stuwwallenlandschap in Gaasterland, de IJsselmeerkust van Makkum tot Lemmer, de kleizone met de welbekende terpen en het veengebied van de Friese Meren. Ieder landschapstype kent een eigen ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische elementen. Samen zijn ze van grote waarde zijn voor de beleving van de Súdwesthoeke.

In het kader van de landschapsbiografie worden de waardevolle cultuurhistorische elementen in het buitengebied van beide gemeentes en het Nationale Landschap op regionaal niveau geïnventariseerd en in kaart gebracht. De landschapsbiografie van de Súdwesthoeke vormt een aanvulling op de reeds bestaande Cultuurhistorische kaart van Fryslân (CHK2) en sluit aan bij de door de provincie Fryslân uitgegeven “Wordingsgeschiedenis van Fryslân”. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht vormt het vervaardigen van een digitale landschapsbiografie, oftewel een Storymap. Een Storymap is een digitaal boekwerk waarin teksten, foto’s, filmpjes en interactieve kaarten kunnen worden opgenomen. Op deze manier kan de gebruiker zelf het landschap ontdekken en op zoek gaan naar specifieke informatie van zijn of haar woonomgeving.

Met deze inventarisatie en digitale landschapsbiografie wordt de basis gelegd voor het ruimtelijk beleid en het “beter vertellen” van het verhaal van het landschap. De landschapsbiografie van de Súdwesthoeke zal samen met de bijbehorende waardering van de landschappelijke en cultuurhistorische elementen de basis vormen voor nieuwe omgevingsplannen en een nog op te stellen Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Storymap  landschapsbiografie Sudwesthoeke – online
Storymap landschapsbiografie Sudwesthoeke – handleiding

Opdrachtgevers:  Gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren, stichting Mar & Klif.
Periode:                 2018-2019
Contactpersoon:  Susanne Coppens