Gebiedsontwikkeling

Vertrouwenspersoon Wieden-Weerribben

De komende jaren worden in het N2000-gebied de Wieden & Weerribben, in opdracht van de provincie Overijssel, diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de versterking van de ecologische kwaliteit middels de realisatie van nieuwe moerasgebieden en blauwgraslanden. Deels vinden deze maatregelen plaats binnen de begrenzing van bestaande natuurterreinen en deels op cultuurgronden van onder andere plaatselijke agrarische ondernemers. In sommige gevallen kan er volstaan worden met een aangepast agrarisch beheer van deze cultuurgronden teneinde de ecologische doelen te behalen.

Het is evident dat de genoemde maatregelen gevolgen zullen hebben voor de agrarische bedrijven in het gebied. Vanaf februari 2020 is Harm Peter de Vries als ondersteuner van de vertrouwenspersoon Klaas van der Wal in dit gebied actief. Als team fungeren zij als een onafhankelijke gesprekspartner voor de betrokken agrariërs en particuliere eigenaren en kunnen naast het meedenken in de (on)mogelijkheden voor de bedrijfsvoering ook een verbindende rol spelen tussen het gebied en de beleidsmatige omgeving. Onderwerpen die aan tafel besproken worden zijn het realiseren van een grondruil,  de verkoop van gronden of bijvoorbeeld de keuze van  grondeigenaren voor zelfrealisatie van de beoogde natuurdoeltypen.

Opdrachtgever:                                Provincie Overijssel 
Periode:                                              2020
Contactpersoon:                              Harm Peter de Vries