Gebiedsontwikkeling

Vertrouwenspersoon Zwarte Water en Vecht

De ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 voor het gebied Zwarte Water en Vecht is in 2016 van start gegaan. De maatregelen hebben zich gericht op het inrichten van landbouwgrond voor natuurdoelstellingen door de verbetering van de waterhuishouding en het stoppen met bemesting. De herinrichtingmaatregelen zijn zoveel als mogelijk gekoppeld aan agrarische structuurverbetering. Er is gezocht naar een zorgvuldige balans tussen economie en ecologie.

In nauwe samenwerking met Klaas van der Wal (als vertrouwenspersoon) hebben wij als ondersteuner van hem middels keukentafelgesprekken met de betrokken grondeigenaren de wensen en ambities van deze in beeld gebracht. Specifieke agrarische kennis is gebundeld met kennis over gebiedsprocessen. De input die geleverd is vormde een belangrijke stap in het gebiedsproces voor de latere planuitwerking.

Na onze jarenlange inzet voor het Nationaal Landschap IJsseldelta,  aangevuld met de Groene en Blauwe Diensten, is onze opgebouwde gebiedskennis benut voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000. De insteek van dit gebiedsproces was helder. De natuuropgave ligt er en stellen we niet ter discussie aan tafel. Wel ligt de weg open om te ontdekken welke vormen van agrarische structuurverbetering mogelijk is per individueel bedrijf.

Inmiddels is de eerste fase achter de rug en worden de eerste fysieke maatregelen in het veld uitgevoerd. De rol van de vertrouwenspersoon blijft ook in dit stadium van belang om het gebiedsproces en de inrichting samen met de betrokken grondeigenaren tot een goed einde te brengen.

Opdrachtgever:                               Provincie Overijssel 
Periode:                                             2016 – 2021
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa